หมายเหตุ: งบการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2565 อยู่ระหว่างการตรวจรับรองงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน