ธอส. ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าสมัครใช้บริการ Mobile Application Banking (GHB ALL GEN)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ,…

ผู้บริหารธนาคารทำกิจกรรม Floor Walk พบปะลูกค้าและตรวจเยี่ยมพนักงาน

วานนี้ (วันที่ 24 เมษายน 2566) คุณกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

วานนี้ (20 เมษายน 2566) ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ…

ธอส. ร่วมปฏิญาณตนเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชัน

วันนี้ ( 20 เมษายน 2566) คุณกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนพนักงาน…

การประชุมมอบนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มงานสาขา ปี 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขา คุณพอตา…

การถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่สายงานตรวจสอบของกรรมการธนาคารสู่ผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคารและประธานกรรมการตรวจสอบ คุณรัฐสภา…

การอบรมหลักสูตร “แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายคุณธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ…

ธอส.ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วานนี้ (9 มีนาคม 2566 ) คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา พร้อมด้วย…

ธอส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วานนี้ (วันที่ 9 มีนาคม 2566) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้คุณธิดาพร มีกิ่งทอง…

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา ทำกิจกรรม Peak Load Day ณ สาขาเชียงราย และสาขาเซ็นทรัลเชียงราย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา ได้ทำกิจกรรม…