คุณอรฑา เจริญศิลป์ ผู้ตรวจการธนาคาร คุณพอตา ยิ้มไตรพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง ได้นำคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงาน Best Practice ด้าน KM-INNO ที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยอมรับว่า มีการบริหารด้านการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ เพื่อนำข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน KM-Inno ของธนาคาร ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน KM-Inno ระหว่างหน่วยงาน  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ทีมฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และทีมฝ่ายพัฒนาองค์กร ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและแบ่งปันความรู้ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม