คุณอรฑา เจริญศิลป์ ผู้ตรวจการธนาคาร ได้นำคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงาน Best Practice ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมของธนาคารออมสิน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างและให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ขององค์กรจนเป็นที่ยอมรับ และยกย่องให้เป็นองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงินและสังคมยุคใหม่ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์ และทีมงานธนาคารออมสิน ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันความรู้ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ณ ที่ทำการ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่