เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายคุณธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” ให้แก่ ผู้ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำฝ่าย (จพ.ประจำฝ่าย) ผู้แทนจากภาค ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดหาและการพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการจัดการพัสดุ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบาย No Gift Policy ไปยังผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร และกำชับให้พนักงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ค่านิยม GIVE+4 ของธนาคาร รวมถึงให้ยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย พร้อมกันนี้ คุณพิศัลย์ กองทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ คุณบันเทิง ลิ่มนววงศ์ คุณจิราภรณ์ จันทร์อับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ และผู้แทนจากฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณสุธิษา จารุเมธาวิทย์ ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการจัดการพัสดุ” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น M โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี