• การโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไปต่อรายการ
  • การโอนเงินเมื่อมียอดรวมการโอนทุกๆ 200,000 บาท ต่อวัน
  • การปรับเพิ่มวงเงินการทำรายการต่อวัน