เบอร์โทรศัพท์ G H Bank Call Center  0-2645-9000 และ 0-2202-1000 ถึง 0-2202-2999 และหมายเลขโทรศัพท์ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการ