มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (Service Level Agreement : SLA)

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
บริการด้านสินเชื่อ ระยะเวลาการให้บริการ (SLA) ของ ธอส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
กรณี Refinance 25 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน 25 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ)
ทางวาจา ทันที พนักงานธุรกิจสาขา
ลายลักษณ์อักษร 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
การคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อ 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) 3 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา