มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการของธนาคาร (Service Level Agreement : SLA)

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
บริการ ระยะเวลาดำเนินการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
- การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center ทันที พนักงานธุรกิจสาขา
- การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site 1 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- การร้องเรียนช่องทาง Facebook 1 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ 7 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา ทันที พนักงานธุรกิจสาขา
2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
ด้านเงินฝาก
3. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)
- กรุงเทพและปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 5 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 7 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
4. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)
- กรุงเทพและปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 7 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 10 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
5. การทำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / Internet / Mobile Banking ก่อนเวลา 22.00 น. แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ผู้รับโอนไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) ภายในเวลา
19.00 น.
ของวันถัดไป
พนักงานธุรกิจสาขา
6. การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
- กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 3 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์ 5 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
7. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี, การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต) ธนาคารจะตรวจสอบและแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ กรณีต่างๆ ดังนี้
- กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- กรณีโอนเงินต่างธนาคาร 20 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
- กรณีโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) 20 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
8. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์
- บัตร ATM ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด 5 นาที พนักงานธุรกิจสาขา
ด้านสินเชื่อ
9. การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
กรณี Refinance 25 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
10. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน 25 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
11. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
12. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ)
ทางวาจา ทันที พนักงานธุรกิจสาขา
ลายลักษณ์อักษร 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
ด้านบริการทั่วไป
13. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
การคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อ 15 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา
รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) 3 วันทำการ พนักงานธุรกิจสาขา