มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (Service Level Agreement : SLA)

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
บริการทางการเงิน ระยะเวลาดำเนินการ
ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
- การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center ทันที
- การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site 1 วันทำการ
- การร้องเรียนช่องทาง Facebook 1 วันทำการ
- การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 วันทำการ
- การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ 7 วันทำการ
- การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา ทันที
2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ 15 วันทำการ
ด้านเงินฝาก
3. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)
- กรุงเทพและปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 5 วันทำการ
- ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 5 วันทำการ
4. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)
- กรุงเทพและปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 7 วันทำการ
- ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 10 วันทำการ
5. การทำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
- กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 3 วันทำการ
- กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์ 5 วันทำการ
6. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี กรณีภายในธนาคารเดียวกัน (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือ ทุจริต)
- ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ 15 วันทำการ
7. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี ต่างธนาคาร (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)
- ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ 20 วันทำการ
8. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์
- บัตร ATM ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด 5 นาที