สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข

อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด)

Link เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาร้านของ SCG HOME

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อต่อเติม / ซ่อมแซม(หลังคาอาคาร)
 2. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – 5 = 3.75% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
-กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU)* = MRR -0.75% ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป

= MRR -0.50% ต่อปี

-กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ

= MRR

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรมเฉพาะบัญชีเงินกู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข”

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติขอใดข้อข้อหนึ่งดังนี้
 1.  เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 2. *เป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือ กับ ธอส.
 3.   เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • ซื้อ/ติดตั้งระบบหลังคา Solar Roof,ระบบActive Airflow, Roof Renovation(Re Roof, Roof Repair, Topup Roof, Roof Re Paint) ของบริษัท SCG

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **