โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.

โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.

ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อปลูกสร้างอาคาร 

หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว หรือตามที่สถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุข
มูลฐานกำหนดไว้ โดยเป็นอาคารถาวรมั่นคงแข็งแรงสาหรับการอยู่อาศัย

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน ไม่เกิน 700,000 บาท (ราคาตามค่าก่อสร้างอาคารไม่เกิน    700,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – ปีที่ 4  = 1.99% ต่อปี 
ปีที่ 5 – ปีที่ 7  = MRR - 2.00% ต่อปี 
ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน = MRR - 0.75% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้ารายย่อย    = 3.63%

หมายเหตุ  

 1. MRR ตามประกาศของธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 7 แสนบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,800 บาท)
(2) ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 •  เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (มีบัตรประจำตัว อสม.) 
 •  มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ป็นโฉนด หรือ น.ส.3 ก. และปลอดภาระหนี้สิน
   

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 •  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัว อสม.
 •  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 •  ทะเบียนสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 •  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 •  บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6  เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก. ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)