สินเชื่อทวีสุข

สินเชื่อทวีสุข

ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นดอกเบี้ยก่อนกำหนด หากสิ้นสุดระยะเวลาให้บริการของสลากออมทรัพย์ ธอส.)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินกู้ขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท / บัญชี

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา = 2.68%

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้าที่มีสลากออมทรัพย์ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของสลากออมทรัพย์ ธอส. ที่นำมาเป็นหลักประกัน โดยระบุชื่อผู้กู้เพียงคนเดียวเท่านั้น
 • ผู้กู้จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ขอกู้

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

เอกสารหลักประกัน

 • สลากออมทรัพย์ ธอส. ฉบับจริง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **