สินเชื่อ Supreme

สินเชื่อ Supreme

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565
ทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
2.เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ - นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร 

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรือ อื่นๆ ที่มีอายุเกษียนมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.15 % ต่อปี
ปีที่ 2 - ปีที่ 3 = MRR -4.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา  
ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% ต่อปี
ลูกค้ารายย่อย = MRR -0.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) 

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 4.13 %
- กรณีลูกค้ารายย่อย   = 4.46 %

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณ ตามเงื่อนไข ที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี * ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์ 
(*ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อทวีสุข คำนวณจากสมมุติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 2. เป็นลูกค้าสวัสดอิการไม่มีเงินฝาก
 3. ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developer ที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track/Smart Fast Track/Regional Fast Tack /LTF / BZP โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
      กลุ่มลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ยกเว้น หลักประกันที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ,สมุทรปราการ,นนทบุรี และ ปทุมธานี ต้องมีราคาซื้อขาย ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช2 ทุกหน้า

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่่างๆ ของผู้กู้เพิ่มติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร