โครงการสินเชื่อ Senior Home 4U ปี 2567

โครงการสินเชื่อ Senior Home 4U ปี 2567

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 
กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 
(ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 8. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์ ตามข้อ (4), (5) และ (6)
 9. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร

ระยะเวลากู้

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

(1) วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.90% ต่อปี
ปีที่ 2 - ปีที่ 3  = 3.50% ต่อปี  
ปีที่ 4 - ปีที่ 5 = MRR-2.75% ต่อปี
ปีที่ 6 - ปีที่ 7 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ  = MRR-1.00% ต่อปี 
- กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป  = MRR-0.75% ต่อปี
- กรณีชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

(2) วัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้าง บัญชีซื้ออุปกรณ์ฯ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR    

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

-  กรณีลูกค้าสวัสดิการ            = 4.396%
-  กรณีลูกค้ารายย่อย              = 4.487%          
-  กรณีชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ    = 4.758%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม จำนวน 2 รายการ ดังนี้
 1. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)
 2. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
   

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ /สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอด คงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม(กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. ผู้กู้ต้องมีอายุเท่าใดจึงจะขอใช้สินเชื่อนี้ได้    
- 50 ปีขึ้นไป [นับปี พ.ศ. ที่ผู้กู้เกิดจนถึงปัจจุบัน เช่น ผู้กู้เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2517 วันที่ผู้กู้ยื่นขอสินเชื่อตามโครงการนี้ วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้กู้ยื่นขอสินเชื่อภายใต้โครงการนี้ได้ (พ.ศ. 2567 - 2517 = 50 ปี)]

2. สามารถขอกู้เพื่อซื้อบ้านมือสองได้หรือไม่    
- ได้ 

3. การขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) ธนาคารจะพิจารณาประวัติการผ่อนชำระย้อนหลังของสถาบันการเงินเดิมหรือไม่    
- พิจารณาโดยผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน

4. สามารถกู้เพิ่มเพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารได้หรือไม่    
- ได้

5. ผู้กู้ได้รับสิทธิ์ฟรีอะไรบ้าง    
- (1) ค่าประเมินราคาหลักประกัน  
  (2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)