โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567

โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 
กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 
(ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร

ระยะเวลากู้

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.50% ต่อปี
ปีที่ 3 = 3.75% ต่อปี
ปีที่ 4 - ปีที่ 5     = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ  = MRR-1.00% ต่อปี 
- กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี 
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

-  กรณีลูกค้าสวัสดิการ          = 4.695%
-  กรณีลูกค้ารายย่อย            = 4.822%
-  กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ              = 5.187%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 1. ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยต่อจากผู้ขายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 2. ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

 

คำถามที่พบบ่อย

1. ขอกู้ซื้อบ้านใหม่ จากโครงการจัดสรรได้หรือไม่    
- ไม่ได้ ต้องเป็นการซื้อบ้านมือสองเท่านั้น

2. ซื้อบ้านต่อจากบิดา/มารดาได้หรือไม่    
- ไม่ได้ ต้องเป็นการซื้อบ้านต่อจากผู้ขายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป [นับปี พ.ศ. ที่ผู้ขายเกิดจนถึงปัจจุบัน เช่น ผู้ขายเกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2517 วันที่ผู้กู้ยื่นขอสินเชื่อตามโครงการนี้ วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้กู้ยื่นขอสินเชื่อภายใต้โครงการนี้ได้ (พ.ศ. 2567 - 2517 = 50 ปี)]

3. หากปัจจุบันยังมีการผ่อนชำระหนี้กับ ธอส. อยู่ สามารถขอใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ไม่ได้ การขอกู้ครั้งนี้ต้องเป็นสัญญาที่ 1 เท่านั้น

4. สามารถกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยได้หรือไม่    
- ได้ แต่ต้องเป็นการขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อห้องชุดเท่านั้น

5. ผู้กู้ได้รับสิทธิ์ฟรีอะไรบ้าง
- ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันโดยผู้กู้ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ธนาคารจะคืนเงินเมื่อลูกค้าทำนิติกรรมกับธนาคาร