สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPLของธอส.ที่กรมบังคับคดี
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส.
 • ยกเว้น การกู้ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

หมายเหตุ

 • การยื่นกู้ครั้งแรกต้องซื้อจำนวนตั้งแต่ 3 หน่วยขึ้นไป โดยนำไปปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อจำหน่ายให้ผู้ซื้อรายย่อย
 • ที่ดินพร้อมอาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด / อาคารพาณิชย์

 

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาการกู้

 • ไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

กรณีซื้อทรัพย์ NPL ของ ธอส. ที่กรมบังคับคดี

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-2

0% ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR

กรณีซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1

0% ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR
ปีที่ 3

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
• กรณีซื้อทรัพย์ NPL ของธนาคารที่กรมบังคับคดี    EIR = 1.81%
• กรณีซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร        EIR = 3.86%

หมายเหตุ :
 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

 • บัญชีละ 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองขยายระยะเวลาให้กรมบังคับคดี

 • บัญชีละ 300 บาท

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้ประกอบการ

 • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

เอกสารประกอบการยื่นกู้

กรณีบุคคลธรรมดา

 • เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • ประวัติรายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ)
 • สำเนาหนังสือซื้อขายกรมบังคับคดี (กรณีทรัพย์ NPL)
 • สำเนาประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
 • สำเนาสัญญาซื้อขายทรัพย์ NPA ธอส.

กรณีนิติบุคคล

นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / รายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นของทุนจดทะเบียน

หมายเหตุ

 • แสดงเอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 • หลังจากที่ผู้กู้ประมูลซื้อทรัพย์และขอสินเชื่อกับธนาคารแล้ว ดำเนินการดังนี้
 1. ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพดี พร้อมส่งรูปถ่าย และรายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์แต่ละรายการให้ธนาคารทราบภายใน 6 เดือน นับแต่ทำสัญญากู้กับธนาคาร
 2. ต้องหาผู้ซื้อรายย่อยมารับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 2 ปี นับแต่ทำสัญญากู้กับธนาคาร หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือทรัพย์รายการใดไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้สินเชื่อ

 

การชำระ / ค่างวด

การชำระค่างวด/ช่องทางชำระค่างวด 

กรณีซื้อทรัพย์ NPL ของธอส.ที่กรมบังคับคดี

 • ปีที่ 1-2 ผ่อนชำระเงินงวดลดเงินต้นปีละ 10% (เฉลี่ยเป็นรายเดือน)
 • ปีที่ 3 ผ่อนชำระเงินต้น 10% เฉลี่ยเป็นรายเดือน พร้อมกับดอกเบี้ยประจำเดือน และชำระส่วนที่คงเหลือในงวดสุดท้ายทั้งจำนวน

กรณีซื้อทรัพย์ NPA ของธอส.

 • ปีที่ 1 ผ่อนชำระเงินงวดลดเงินต้นปีละ 10% (เฉลี่ยเป็นรายเดือน)
 • ปีที่ 2-3 ผ่อนชำระเงินต้น 10% เฉลี่ยเป็นรายเดือน พร้อมกับดอกเบี้ยประจำเดือน และชำระส่วนที่คงเหลือในงวดสุดท้ายทั้งจำนวน

ช่องทางชำระค่างวด

ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา / จุดให้บริการ

ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

 • ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

  

ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ

 • โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด เสียค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนกำหนด รายละเอียดการชำระ