สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

 1. เพื่อปลูกสร้างอาคาร
 2. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย /ซ่อมแซมอาคาร
 6. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้กรณีกู้ใหม่ตามข้อ (1) ถึงข้อ (5) และกรณีกู้เพิ่มเท่านั้น
 7. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

กรณีกู้เพิ่ม

 • เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับปลูกสร้างทั่วไป

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 =3.15% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.35% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% ต่อปี
- ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% ต่อปี
- ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน หรือกลุ่มบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.05% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% ต่อปี
- ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% ต่อปี
- ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
อัตราดอกเบี้ยสำหรับปลูกสร้างทั่วไป
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ   = 4.58%
- กรณีลูกค้ารายย่อย      = 4.91%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ      = 5.24%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน หรือกลุ่มบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ   = 4.48%
- กรณีลูกค้ารายย่อย      = 4.81%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ      = 5.13%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • เป็นลูกค้าทั่วไป หรือลูกค้าของกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน หรือบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **