สินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB

สินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB

- กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2567
- กำหนดระยะเวลาอนุมัติ และนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้อที่ดินอาคารพร้อมต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
(4) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมกับวัตถุประสงค์ (1) เท่านั้น
(5) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
- นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า
- หลักประกันต้องเป็นที่ดินพร้อมอาคารที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2)
- กรณีกู้ซื้อห้องชุด จะต้องเป็นห้องชุดที่มีนิติบุคคลบริหารจัดการ
 

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

- วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลากู้

- ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3     = MRR-2.60% ต่อปี 
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00%
- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% 
- กรณีอุปกรณ์ฯ = MRR 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- ลูกค้าสวัสดิการ    = 5.22%
- ลูกค้ารายย่อย      = 5.53%
- อุปกรณ์ฯ             = 5.85%

หมายเหตุ :

  1. MRR ตามประกาศธนาคาร
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
    อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

- ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยปรับให้ดำเนินจัดเก็บตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
• สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

• หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
• สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
• หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
• รูปถ่ายกิจการ
• สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 
• หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
• สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
• สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
• ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
• แบบแปลน
• ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. สินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด
- ลูกค้าต้องซื้อทรัพย์จากบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เท่านั้น