โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3

โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3

กำหนดระยะเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ*
(4) เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ*
(5) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับ วัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

หมายเหตุ   - นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย  ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต
                 -*กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ และซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ เป็นการดำเนินการจัดทำโครงการโดยผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติเปิดรับสินเชื่อเป็นรายโครงการต่อไป

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน 

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 5  = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 6 - ปีที่ 7 = MRR-2.00% ต่อปี 
ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
- กรณีรายย่อยทั่วไป =  MRR-0.75% ต่อปี
- กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน =  MRR-1.00% ต่อปี
- กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 4.291%
- กรณีลูกค้ารายย่อย = 4.375%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = 4.643%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,300 บาท)
(2) ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
 • เป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย โดยปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 •  หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3) คืออะไร
- โครงการเพื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. ที่ธนาคารเตรียมวงเงินไว้จำนวน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้สนใจกู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและคงที่ระยะยาว 5 ปี ระยะเวลาการกู้สูงสุดนาน 40 ปี เป็นโครงการที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน ผู้ที่เริ่มต้นสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

2. วงเงินให้กู้สูงสุดเท่าไหร่
- วงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างไม่เกิน 1.5 ล้านบาท) กรณีหลักประกันมีราคาประเมินเกินกว่า 1.5 ล้านบาท ให้ใช้สิทธิตามโครงการกู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

*** หมายเหตุ : กรณีราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างเกิน 1.5 ล้านบาท หากมีส่วนลดใดๆอันเป็นเหตุทำให้ราคาสุทธิไม่เกิน 1.5 ล้านบาทก็ตาม ไม่สามารถใช้สิทธิตามโครงการนี้ได้

3. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันเป็นอย่างไร
- ธนาคารให้วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

4. สามารถใช้สิทธิกู้ตามโครงการได้คนละกี่หลักประกัน
- ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการได้ 1 หลัง/ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรณีมีผู้กู้ร่วมให้ใช้สิทธิตามโครงการได้เพียง 1 หลัง/ห้อง เท่านั้น

5. อัตราดอกเบี้ยและประมาณการเงินงวดผ่อนชำระของโครงการเป็นอย่างไร
- อัตราดอกเบี้ยคงที่  5 ปีแรก 3.00% ต่อปี  ปีที่ 6 – ปีที่ 7 เท่ากับ MRR -2.00% ต่อปี และปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญาแบ่งเป็น

     –  กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป  เท่ากับ  MRR-0.75% ต่อปี
     –  กรณีสวัสดิการ เท่ากับ  MRR-1.00% ต่อปี
     –  กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR
         (MRR ตามประกาศธนาคาร)

ตัวอย่าง กรณีวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 40 ปี ลูกค้าจะมีเงินงวดผ่อนชำระ 4,100 บาท/เดือน ในช่วง 5 ปีแรก หรือคงที่ 60 งวด เป็นต้น

6. การขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3) มี Promotion พิเศษอะไรบ้าง
- ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม 2 รายการ (เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร)
       –  ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 1,900 – 2,300 บาท
       –  ค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมจำนอง

7. ทรัพย์มือสองของ ธอส. เข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่
- ทรัพย์มือสองของธนาคารสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3) ได้

8. สามารถกู้เพื่อการต่อเติม/ซ่อมแซมบ้านได้หรือไม่
- ไม่สามารถกู้เพื่อการต่อเติม/ซ่อมแซมบ้านได้ โดยโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด รวมทั้งเพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด และสามารถกู้เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารได้ 

9. ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดเมื่อไหร่
- ลูกค้าสามารถทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือสิ้นสุดก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

10. วิธีการขอรหัสเข้าร่วมโครงการ
- ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Mobile Application “GHB ALL GEN”  และรับรหัส 10 หลัก (ตัวอักษร 3 หลัก และตัวเลข 7 หลัก) ทาง GHB Buddy ใน Line Application ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
สำหรับลูกค้าธนาคารที่เคยลงทะเบียนใน Line GHB Buddy กดปุ่ม “บริการพิเศษ” และ “เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง”

11. ได้รับรหัสแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
- นำรหัสมาแสดงในการยื่นขอสินเชื่อที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

12. กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ทุกคนต้องขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ทุกคนหรือไม่
- ผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้

13. ลูกค้าที่เคยได้รหัสเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)” แล้ว สามารถใช้รหัสเดิมได้หรือไม่
- ลูกค้าต้องขอรับรหัสใหม่ หากต้องการเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3)”