สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ปี 2564

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ปี 2564

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1.เพื่อซื่อที่ดินอาคาร ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
2.เพื่อซื้อห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
3.เพื่อซื้อที่ดินเปล่า ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาขอกู้ ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

(1) อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

ปี อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 - 6 = 0% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 24 = MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 - 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR-0.50% ต่อปี

(2) อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 0% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 – 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR-0.50% ต่อปี

(3) อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 3

ปี อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1-18 = 0% ต่อปี
เดือนที่ 19-24 = MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 - 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR-0.50% ต่อปี

(4)  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบที่ 4

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 2 = 0% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 - 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

1. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
2. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
3. ซื้อทรัพย์ NPA รอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เฉพาะทรัพย์เกรด A+ ถึงเกรด B เท่านั้น

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 •     บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 •     สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 •     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 •     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 •     หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 •     สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 •     สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 •     สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 •     สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 •     หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 •     รูปถ่ายกิจการ
 •     สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 •     สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 •     สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **