โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

สิ้นสุดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 6. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับ วัตถุประสงค์การกู้หลักตามข้อ (1) และข้อ (3)
 7. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย 

ระยะเวลากู้ 

 • ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 5 = 3.75% ต่อปี 
ปีที่ 6  จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
- กรณีลูกค้ารายย่อย     = MRR-0.50% ต่อปี
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
- กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ  = MRR 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 4.787%
- กรณีลูกค้ารายย่อย = 5.023%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = 5.259%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

- นักกีฬาเทควันโดของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่/บุคลากร ของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
- บิดา มารดา พี่ น้อง ของนักกีฬาเทควันโดของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม(กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร 
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. หากไม่ได้เป็นนักกีฬาเทควันโด แต่เป็นบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ได้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่เป็นนักกีฬาเทควันโด/เจ้าหน้าที่/บุคลากร ของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย หรือบิดา มารดา พี่ น้อง ของนักกีฬาเทควันโดของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดในโครงการนี้ ซึ่งลงนามโดยนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

2. หากเป็นพี่น้องต่างบิดาหรือมารดาเดียวกันกับนักกีฬาเทควันโด สามารถใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ไม่ได้ กรณีผู้กู้เป็นพี่-น้องของนักกีฬาเทควันโดฯ จะต้องเป็นพี่-น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันกับนักกีฬาเทควันโดฯ เท่านั้น 

3. สามารถกู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารได้หรือไม่     
- ได้

4. สามารถกู้ซื้อบ้านที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างได้หรือไม่    
- ไม่ได้ กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

5. ระยะเวลาการกู้ขั้นต่ำกี่ปี    
- ไม่น้อยกว่า 7  ปี และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี