โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567

โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนวันที่กำหนดเริ่มโครงการ ทุกวัตถุประสงค์การกู้ในหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัย ยกเว้นวัตถุประสงค์การกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
 • เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส
 • เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • กรณีกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน  2 ล้านบาท
 • กรณีขอกู้มากกว่า 2 ล้านบาท ส่วนที่เกินสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโครงการอื่นได้

ระยะเวลาผ่อน 

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
   

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

(1) กรณีลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ขอลดเงินงวดและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในหลักประกันที่ได้รับผลกระทบ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

- ลดเงินงวดลง 50% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ปี อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 - 3  = 0% ต่อปี 
เดือนที่ 4 - 12 = 2.00% ต่อปี 

 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กลับไปใช้อัตรดอกเบี้ยเงินกู้ตามผลิตภัณฑ์/โครงการเดิมที่ลูกค้าเลือกใช้

(2) กรณีกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-2   = 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3   = MRR-3.30% ต่อปี
ปีที่ 4     = MRR-2.40% ต่อปี
ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

-  กรณีลูกค้าสวัสดิการ         = 4.357%
-  กรณีลูกค้ารายย่อย           = 4.619%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นการเก็บค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าตรวจสอบหลักประกันที่ได้รับความเสียหาย (1,000 บาท)
2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)
 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าเดิมของ ธอส. หรือลูกค้าใหม่ ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส ได้รับความเสียหาย/ผลกระทบจากการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 
   

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • ภาพถ่ายหลักประกันที่ได้รับความเสียหาย
 • รายการซ่อมแซมรวมถึงการต่อเติมอาคาร (ถ้ามี) ที่ได้รับความเสียหายจากการประสบภัยในครั้งนี้ พร้อมประมาณการค่าซ่อมแซม/ต่อเติม ตามรายการที่ลูกหนี้แจ้ง
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า (แล้วแต่กรณี)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

 **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. สามารถขอสินเชื่อเพื่อไปซ่อมแซมบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการได้หรือไม่
    - ได้ 

2. หากบ้านได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนสามารถใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่
   - ได้

3. กรณีอยู่ระหว่างการใช้มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และต้องการเข้าร่วม “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567”  เพื่อขอลดเงินงวดลง 50% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ได้หรือไม่
    - ได้ แต่จะพ้นสิทธิจากมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

4.กรณีขอลดเงินงวดลง 50% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลา 6 เดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนแล้ว อัตราดอกเบี้ยจะเป็นอัตราใด
   - กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามผลิตภัณฑ์/โครงการเดิมที่ลูกค้าเลือกใช้

5.กรณีขอกู้เพื่อซ่อมแซม/ปลูกสร้างบ้านใหม่ทดแทนอาคารเดิม กำหนดระยะเวลาการกู้ขั้นต่ำกี่ปี
  - ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

6.ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นอะไรบ้าง สำหรับการกู้เงินตามโครงการนี้
 -  (1) ฟรีค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบหลักประกันที่ได้รับความเสียหายจากผู้กู้รายละ 1,000 บาท กรณีที่ต้องส่งบริษัทประเมินราคาภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อระบุรายละเอียดความเสียหายของอาคาร 
     (2)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน