โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ

ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าเต็มกรอบวงเงินโครงการ
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร 
(3) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร 
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร 
(6) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร 
(7) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก 
(8) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก 

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 10 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 2 =  1.75% ต่อปี 
ปีที่ 3 - ปีที่ 10 =  MRR-2.65% ต่อปี 
ปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.50% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้ารายย่อย    = 3.36%

หมายเหตุ  

 1. MRR ตามประกาศของธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,800 บาท)
(2) ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • สำหรับคนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางการเห็น หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องมีความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา โดยต้องไม่พบว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือกรณีตรวจสอบพบว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการผ่อนผันชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น ต้องเป็นสัญญาที่ 1 เท่านั้น

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6  เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • ที่ดินพร้อมอาคารที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด หรือ น.ส. 3 ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด