สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567

สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567

- กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2567  – 30 ธันวาคม 2567
- กำหนดระยะเวลาอนุมัติ และนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
 8. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (4) (5) และ (6) ของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น 

กรณีกู้เพิ่ม
- กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ซ่อมแซมอาคาร

กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 
- เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ    นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1  = 1.99% ต่อปี
ปีที่ 2     = 2.99% ต่อปี 
ปีที่ 3     = 3.99% ต่อปี 
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี 
- กรณีลูกค้ารายย่อย       = MRR-0.50% ต่อปี
- กรณีอุปกรณ์ฯ / ชำระหนี้ฯ = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- ลูกค้าสวัสดิการ             = 4.82%
- ลูกค้ารายย่อย               = 5.13%
- อุปกรณ์ฯ / ชำระหนี้ฯ      = 5.43%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

 • เป็นไปตามประกาศธนาคาร
   

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • ลูกค้ารายย่อยทั่วไป / ลูกค้าสวัสดิการ ที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ ที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาสัญญากู้เงิน / สำเนาสัญญาจำนอง /บันทึกต่อท้าย(ถ้ามี)
 • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2 ทุกหน้า

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มไหน
- กลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ ที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

2. สามารถกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยโครงการนี้ได้หรือไม่ 
- สามารถกู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 นี้ได้

3. ธนาคารบังคับทำประกันชีวิตพร้อมกับการกู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่
- ไม่บังคับ ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำหรือไม่ทำประกันชีวิต โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามโครงการนี้