สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB

สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การข้อกู้ตามข้อ 1. และ 4. เท่านั้น
 8. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.39% ต่อปี
ปีที่ 2 = 2.59% ต่อปี
ปีที่ 3 = 2.79% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- ลูกค้าสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี
- ลูกค้ารายย่อย = MRR - 0.50% ต่อปี
- ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ  = 4.31%
- กรณีลูกค้ารายย่อย      = 4.64%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ      = 4.96%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี* ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
(*ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อทวีสุข คำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี)

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน

(ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันโดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปหรือลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

หมายเหตุ : ปัจจุบันมี 16 สภา / สมาคมวิชาชีพ ที่ทำบันทึกความร่วมมือกับ ธอส. เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย

 1. สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 2. สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 3. ทันตแพทยสภา
 4. สภากายภาพบำบัด
 5. สภาเทคนิคการแพทย์
 6. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. สภาสถาปนิก
 8. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
 9. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 10. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 11. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 12. สัตวแพทยสภา
 13. สภาวิศวกร
 14. แพทยสภา
 15. สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
 16. สภาการพยาบาล

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **