Life Begins with GHB

Life Begins with GHB

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1.  เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 2.  เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3.  เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPAของ ธอส.
 4.  เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 5.  เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 6.  เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 7.  เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 8.  เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การข้อกู้ตามข้อ (5) เท่านั้น
 9.  กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

หมายเหตุ
- นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า
- กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1

=2.50% ต่อปี

ปีที่ 2

=2.55% ต่อปี

ปีที่ 3 =2.60% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
=MRR -1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU)*
=MRR -0.75% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป
=MRR -0.50% ต่อปี
 • กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ
=MRR


หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

(1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม
(2) ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท
(3) ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน
(ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันโดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ)

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • *กลุ่มลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลง ความร่วมมือ กับ ธอส.
 • กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปหรือลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

หมายเหตุ : ปัจจุบันมี 14 สภา / สมาคมวิชาชีพ ที่ทำบันทึกความร่วมมือกับ ธอส. เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย

 1. สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 2. สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 3. ทันตแพทยสภา
 4. สภากายภาพบำบัด
 5. สภาเทคนิคการแพทย์
 6. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. สภาสถาปนิก
 8. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
 9. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 10. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 11. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 12. สัตวแพทยสภา
 13. สภาวิศวกร
 14. แพทยสภา

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **