สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

กู้เพื่อพัฒนาโครงการบ้าน / โครงการห้องชุด สำหรับจัดสรร

สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมอาคาร ไม่ให้กู้เพื่อจัดสรรที่ดินเปล่าหรือ บ้านพักตากอากาศ

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงิน Term Loan ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงิน Term Loan = MLR

สินเชื่อพัฒนาโครงการ สำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ / กลุ่มพันธมิตร
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 3.942% ต่อปี 

สินเชื่อพัฒนาโครงการ สำหรับผู้ประกอบการบริษัทอสังหาริมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 4.614% ต่อปี 

หมายเหตุ

MLR ตามประกาศของธนาคาร
-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่าง โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 5 ปี 

ค่าธรรมเนียม

 •  ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ครั้งละ 1,200 บาท
 •  ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการร้อยละ 0.25 ของวงเงินที่อนุมัติให้กู้
 •  ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน ครั้งละ 5,000 บาท

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติโครงการที่จะยื่นกู้

 • โครงการต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งชุมชนมีบริการสาธารณะ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล
 • เป็นผู้มีฐานะการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ

เอกสาร

เอกสารทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส / ทะเบียนหย่า
 • ในกรณีเป็นนิติบุคคลแสดงใบจดทะเบียนบริษัท, ใบจดทะเบียนการค้า,สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุวัตถุประสงค์สามารถกู้เงิน,ค้ำประกันเงินกู้ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ จากกระทรวงพาณิชย์ และ รายงานในการประชุมผู้ถือหุ้น (ที่ระบุขอกู้เงินจากธนาคาร)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า ถ่ายเอกสารเท่าตัวจริง
 • แบบพิมพ์เขียวของอาคารที่ใช้ก่อสร้าง (ฉบับจริงชุดประทับตราฯ) 1 ชุด
 • แผนการดำเนินการทั้งโครงการ แผนการขาย แผนการก่อสร้าง ประมาณการด้านการเงิน Financial Feasibility
 • สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง / หนังสือเสนอราคาค่ารับเหมาก่อสร้าง
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอกู้ / เงินสมทบ
 • ใบขออนุญาตปลูกสร้างฯ
 • ใบขออนุญาตจัดสรร / ใบยื่นคำขออนุญาตจัดสรร

หากมีผู้กู้ร่วมขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้ และเอกสารส่วนตัวของแต่ละท่าน

สถานที่ยื่นคำขอกู้เงิน

 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  โทรศัพท์. 02-202-1494 ถึง 95
 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
  ติดต่อสาขาภูมิภาคทั้งประเทศ หรือสำนักงานใหญ่ งานสินเชื่อ Center ภูมิภาค โทรศัพท์ 0-2645-9000 ต่อ 6155 หรือ 6642 และ 0-2202-1183  ติดต่อสาขาในเขตภูมิภาค

   

การชำระ / ค่างวด

ช่องทางชำระค่างวด

ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา / จุดให้บริการ

ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

 • ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

  

ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ

 • โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด เสียค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนกำหนด รายละเอียดการชำระ