โครงการ Homestay, Home Lodge

โครงการ Homestay, Home Lodge

ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2563 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อปลูกสร้าง, ไถ่ถอนจำนอง, ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร, ขยายกิจการที่พักอาศัยให้เช่าที่มีอยู่เดิม, ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้ออุปกรณ์, ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่ดินและอาคารที่พักอาศัยให้เช่า, ชำระหนี้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพักอาศัย

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
 • วงเงินเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-5

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.2% ต่อปี

ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.25% ของวงเงิน
 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

เอกสาร

กรณีบุคคลธรรมดา

 • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น

กรณีนิติบุคคล

 • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)  /  งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี  /  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ แสดงเอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20% ขึ้นไป

เอกสารเพิ่มเติม

 • กู้ปลูกสร้าง แสดงใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้าง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา
 • กู้ไถ่ถอน แสดงสัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 24 เดือน / รายรับ - รายจ่ายของโครงการ  ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร หรือ
 • กู้ซื้อ แสดงสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

เอกสารหลักประกัน
สำเนาโฉลดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
แบบแปลนอาคาร(ชุดที่ได้รับอนุญาต)