สินเชื่อบ้านเช่า

สินเชื่อบ้านเช่า

 

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ปลูกสร้างบ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินและบ้านเช่า
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและบ้านเช่า
 • ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านเช่า
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยของบ้านเช่า
 • ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่ดินและบ้านเช่า

หมายเหตุ

 • บ้านเช่าต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย แต่ไม่เกิน 10 หน่วย (นับตามใบอนุญาตก่อสร้างหรือเลขหมายประจำอาคาร)  
 • บ้านเช่า หมายถึง บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด / อาคารพาณิชย์

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • ให้กู้สูงสุด 80% ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.25% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ครั้งละ 1,200 บาท

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้ประกอบการ

 • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้

กรณีบุคคลธรรมดา

 • เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า(ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ)
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • แบบแปลนอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต)

กรณีนิติบุคคล

นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ แสดงเอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20% ขึ้นไป

เอกสารเพื่มเติม

กู้ปลูกสร้าง ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้างพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมา
กู้ไถ่ถอน  สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง    12 เดือน / รายรับ - รายจ่ายของโครงการ  ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
กู้ซื้อ  สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร