โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563

โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดหาก ธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนวันที่กำหนดเริ่มโครงการทุกวัตถุประสงค์การกู้ในหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัย
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส
 3. เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรสหมายเหตุ

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “ที่อยู่อาศัย” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุดเฉพาะชั้น 1 ที่อยู่ในระดับพื้นดินน้ำท่วมถึง

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้กรณีกู้ใหม่หรือกู้เพิ่มต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 หลักประกัน
 • กรณีขอกู้มากกว่า 1 ล้านบาท ส่วนที่เกินสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโครงการอื่นได้

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการอัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

(1) กรณีลูกหนี้เดิมของ ธอส. ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และภาระหนี้ที่ผ่อนชาระในหลักประกันที่ได้รับผลกระทบ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – ปีที่ 2
เดือนที่ 1 - 4

= 0% ต่อปี

เดือนที่ 5 - 16 = 3.65% ต่อปี
เดือนที่ 17 - 24 = 4.15% ต่อปี
ปีที่ 3 = 5.15% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
= MRR-0.50% ต่อปี
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
= MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีวัตถุประสงค์การกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ
= MRR

 

(2) กรณีกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – ปีที่ 3  

= 3.00% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
=  MRR-0.50% ต่อปี
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
=  MRR-1.00% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในรายการที่เกี่ยวข้องทุกกรณี ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้ทุกกรณีหลังจากทำนิติกรรมแล้ว ในรายการที่เกี่ยวข้อง (ลดเงินงวดและเปลี่ยนแปลงระยะเวลากู้)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกหนี้เดิมของ ธอส. หรือลูกค้าใหม่ ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส ได้รับความเสียหาย/ผลกระทบจากการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • ภาพถ่ายหลักประกันที่ได้รับความเสียหาย
 • รายการซ่อมแซมรวมถึงการต่อเติมอาคาร (ถ้ามี) ที่ได้รับความเสียหายจากการประสบภัยในครั้งนี้ พร้อม ประมาณการค่าซ่อมแซม/ต่อเติม

กรณีวัตถุประสงค์ปลูกสร้างทดแทนอาคารเดิม

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **