โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home

โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 และทำนิติกรรมจนกว่าสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2568  

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร  หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
 

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน  3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลากู้

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 5  = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 6 - ปีที่ 7   = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 8 - ปีที่ 9  = MRR-1.50% ต่อปี
ปีที่ 10  จนถึงตลอดอายุสัญญา   
กรณีรายย่อยทั่วไป  = MRR-0.75% ต่อปี
กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ     = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 
-   กรณีลูกค้าสวัสดิการ           =  4.081%
-   กรณีลูกค้ารายย่อย             =  4.139%
-   กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ               =  4.322%
กรณีวงเงินกู้เกิน 1.5 ล้านบาท 
-   กรณีลูกค้าสวัสดิการ          =  4.106%
-   กรณีลูกค้ารายย่อย            =  4.164%
-   กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ              =  4.350%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อหน่วย

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนฯ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ  /สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง 
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **
 

คำถามที่พบบ่อย

1. การขอรับรหัสเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home” ต้องทำอย่างไร    
- ผู้กู้ต้องดาวน์โหลด Application “GHB ALL GEN” และสมัคร Line GHB Buddy เพื่อรับรหัสเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home” 

2. สามารถใช้สิทธิขอกู้เงินตาม “โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home” มากกว่า 1หลัง/ห้อง ได้หรือไม่    
- ไม่ได้ 
- ผู้กู้สามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้ 1 หลัง/ห้อง ต่อ 1 หมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น 
[หมายเหตุ : ผู้กู้ หมายถึง ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม]

3. หากเคยใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ โครงการบ้านล้านหลัง เป็นต้น แต่ปัจจุบันปิดบัญชีไปแล้ว จะสามารถขอใช้สินเชื่อตามโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ไม่ได้
- ผู้กู้ที่เคยมีประวัติหรืออยู่ระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) จะไม่สามารถขอใช้สิทธิเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home ได้อีก

4. หากปัจจุบันมีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารแล้ว 1 หลัง จะสามารถกู้หลังที่ 2 โดยขอใช้สินเชื่อตามโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ไม่ได้ เนื่องจากการให้กู้ในครั้งนี้เป็นการให้กู้เฉพาะสัญญาที่ 1 เท่านั้น

5. กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดหรือไม่ อย่างไร    
- กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างอาคารไม่เกิน 3 ล้านบาท)

6. หากหลักประกันราคาเกิน 3 ล้านบาท ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และขอกู้ 3 ล้านบาท ขอใช้สินเชื่อตามโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ได้

7. หากราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายเกิน 3 ล้านบาท แต่ขอกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ไม่ได้ 
- เนื่องจากราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายเกิน 3 ล้านบาท

8. ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นอะไรบ้าง สำหรับการกู้เงินตามโครงการนี้    
- ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน โดยผู้กู้ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ธนาคารจะคืนเงินเมื่อลูกค้าทำนิติกรรมกับธนาคาร

9. ลูกค้าจะได้รับเงินค่าประเมินราคาหลักประกันคืนเมื่อไหร่ อย่างไร    
- เมื่อลูกค้าทำนิติกรรมกับธนาคารที่สำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาติดต่อธนาคาร เพื่อยื่นคำร้องขอรับเงินค่าประเมินราคาหลักประกันคืนภายใน 90 วัน นับจากวันทำนิติกรรมแล้วเสร็จ