โครงการบ้าน ธอส. สุขสบาย ปี 2566

“กรณีลูกค้าเดิมขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เต็มวงเงินแล้วคงเหลือกรอบวงเงินเฉพาะกรณีกู้ใหม่และกรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

โครงการบ้าน ธอส. สุขสบาย ปี 2566

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีลูกค้าเดิมขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนวันที่กำหนดเริ่มโครงการ ทุกวัตถุประสงค์การกู้ในหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัย

กรณีกู้ใหม่

 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกินยอดเงินต้นคงเหลือที่มีกับสถาบันการเงินเดิม บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไถ่ถอนจำนอง

กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

 • เพื่อขอกู้พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
- นิยามคำว่า " อาคาร " หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลากู้

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี (กรณีกู้ใหม่) และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
   

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

(1) กรณีลูกค้าเดิมขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 2  = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 3   = MRR-1.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้ = MRR  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ            = 5.302%
- กรณีลูกค้ารายย่อย              = 5.621%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้    = 5.943%

(2) กรณีกู้ใหม่
วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย / ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 3.75% ต่อปี
ปีที่ 2 = 4.00% ต่อปี
ปีที่ 3 = 4.25% ต่อปี
ปีที่ 4 - ปีที่ 5 = MRR-2.00% ต่อปี 
ปีที่ 6 - ปีที่ 7  = MRR-1.50% ต่อปี 
ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.50% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
- กรณีกู้ชำระหนี้  = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ            = 4.616%
- กรณีลูกค้ารายย่อย              = 4.969%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้    = 5.143%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม จำนวน 2 รายการ ดังนี้
(1) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นสินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น หรือลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ต้องการลดดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคาร

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญากู้เงิน / สำเนาสัญญาจำนอง / บันทึกต่อท้าย (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระจากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. กรณีขอกู้ Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารพิจารณาประวัติผ่อนชำระกับธนาคารเดิมหรือไม่    
- พิจารณา โดยลูกค้าต้องมีสถานะการผ่อนชำระปัจจุบันเป็นปกติ และมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

2. หากกู้เงินกับ ธอส. มาแล้ว 2 ปี จะขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ลูกค้าจะต้องมีการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันทำสัญญาครั้งแรกจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้

3. กรณีลูกค้าเดิมขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการนี้ หากมีบัญชีเงินกู้มากกว่า 1 บัญชี/หลักประกัน  ทุกบัญชีจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระใช่หรือไม่    
- ใช่

4. สามารถขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ได้หรือไม่    
- ไม่ได้

5. หากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคาร และเคยขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาแล้ว จะมาขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการนี้อีก ได้หรือไม่    
- ได้ โดยในวันที่ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ และมีการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันทำสัญญาครั้งแรก