สินเชื่อบ้าน ธอส. - กยศ. ปี 2567

สินเชื่อบ้าน ธอส. - กยศ. ปี 2567

- กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน  – 30 ธันวาคม 2567
- กำหนดระยะเวลาอนุมัติ และนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
 3. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 4. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 7. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 8. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (5) (6) และ (7) ของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกินยอดเงินต้นคงเหลือที่มีกับสถาบันการเงินเดิม บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไถ่ถอนจำนอง


กรณีกู้เพิ่ม

 • เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

 • เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ    นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.60% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3     = 3.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
- กรณีชำระหนี้ฯ   = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

-กรณีลูกค้าสวัสดิการ   = 4.93%
-กรณีลูกค้ารายย่อย     = 5.25%
-กรณีชำระหนี้ฯ          = 5.55%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

 • เป็นไปตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้กู้ต้องมีเกียรติบัตรจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ : ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้กู้ยืมที่ได้รับเกียรติบัตรกลุ่มผู้กู้ดีเลิศ 

จาก กยศ. มีรายละเอียดดังนี้

1. ต้องเคยเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
2. ต้องมีการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนครบถ้วน และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ต้องไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ แม้แต่ครั้งเดียว

        ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวด้วยตนเองได้ผ่านระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 
 • สำเนาสัญญากู้เงิน / สำเนาสัญญาจำนอง /บันทึกต่อท้าย(ถ้ามี)
 • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มไหน
- ผู้กู้ต้องมีเกียรติบัตรจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ : ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

2. ลูกค้าที่มีเกียรติบัตรจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภท 2 กลุ่มผู้กู้ดีเยี่ยมและประเภท 3 กลุ่มผู้กู้ดี สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน ธอส. - กยศ. ได้หรือไม่
- ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน ธอส. - กยศ. ได้

3. ผู้กู้สามารถตรวจสอบว่าตนเองได้รับเกียรติบัตรจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทใด ได้จากช่องทางไหน
- ผู้กู้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองได้ผ่านระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th