โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย ปี 2567

โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย ปี 2567

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 
กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 
(ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่หรือกู้เพิ่ม

 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : - นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
                - ต้องเป็นการกู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมตามคุณสมบัติหลักประกันแบบบ้านผู้สูงอายุตามที่โครงการกำหนด

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร

ระยะเวลากู้ 

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล(14 เมษายน 2567)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าที่ใช้สิทธิตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก (หักเงินเดือน)
 • กำหนดกรอบคุณลักษณะ / คุณสมบัติหลักประกันแบบบ้านผู้สูงอายุ โดยหลักประกันต้องเป็นไปตามคุณสมบัติหลักประกันแบบบ้านผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 ข้อใน 8 หมวดที่กำหนด

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน 

 • สำเนาสัญญากู้เงิน / สำเนาสัญญาจำนอง
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร / แบบแปลน / สัญญาว่าจ้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **


 

 

คำถามที่พบบ่อย

1. หากต้องการกู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับบิดา/มารดา สามารถใช้โครงการนี้ได้หรือไม่    
- ได้ โดยต้องเป็นการกู้เพื่อต่อเติม หรือขยายตามคุณสมบัติหลักประกันแบบบ้านผู้สูงอายุที่โครงการกำหนด

2. ขอกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ได้หรือไม่     
- ได้ โดยอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต้องเป็นไปตามคุณสมบัติหลักประกันแบบบ้านผู้สูงอายุที่โครงการกำหนด

3. หลักประกันจำเป็นต้องเป็นไปตามคุณสมบัติหลักประกันแบบบ้านผู้สูงอายุครบทุกข้อ/ทุกหมวดหรือไม่ จึงจะสามารถใช้สินเชื่อตามโครงการนี้ได้     
- ไม่จำเป็น หลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามแบบบ้านผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 ข้อ ใน 8 หมวด 

4. ลูกค้าเดิมสามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่    
- ได้ 

5. สามารถกู้เพื่อซื้อบ้านให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยได้หรือไม่    
- ไม่ได้ “โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย ปี 2567" เป็นการให้กู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร, เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเท่านั้น หากผู้กู้ประสงค์ขอกู้ซื้อบ้านให้ผู้สูงอายุ สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นของธนาคารที่มีเงื่อนไขให้กู้ซื้อได้

6. ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นอะไรบ้าง สำหรับการกู้เงินตามโครงการนี้
- ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน