โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

สิ้นสุดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่
- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อห้องชุด (เป็นการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการที่ธนาคารรับเป็นโครงการ FAST TRACK / SMART FAST TRACK / REGIONAL FAST TRACK / โครงการจัดสรรที่ธนาคารรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว (LTF) หรือบ้านใหม่รายย่อยทั่วไป / บ้านมือสองก็ได้)
- เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
- เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

กรณีกู้เพิ่ม
- เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
- เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ 
การขอกู้จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรสจดทะเบียน 
 

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ระยะเวลากู้ 

 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่กู้เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

(1) กรณีหลักประกันตามเงื่อนไขแบบบ้านผู้สูงอายุ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 2 = MRR-3.50% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.50% ต่อปี 
ปีที่ 4 = MRR-1.75% ต่อปี
ปีที่ 5 = MRR-1.00% ต่อปี 
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 4.967%
- กรณีลูกค้ารายย่อย = 4.967%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = 4.967%

(2) กรณีหลักประกันแบบบ้านทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = MRR-3.00% ต่อปี 
ปีที่ 2 = MRR-2.50% ต่อปี  
ปีที่ 3 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 4 = MRR-1.50% ต่อปี
ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 5.323%
- กรณีลูกค้ารายย่อย = 5.323%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = 5.323%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร 
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. ปีปัจจุบันกำลังจะอายุ 50 ปี สามารถใช้สินเชื่อนี้ได้หรือไม่     
- ไม่ได้ ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ณ วันที่ยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการนี้ (นับปี พ.ศ. ที่ผู้กู้เกิดจนถึงปัจจุบัน เช่น ผู้กู้เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2517 ยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้กู้สามารถยื่นขอสินเชื่อภายใต้โครงการนี้ได้ (พ.ศ. 2567-2517 = 50 ปี)

2. สามารถกู้ร่วมกับบุคคลอื่นได้หรือไม่    
- ได้ โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็นคู่สมรสจดทะเบียน บุตรหรือหลานซึ่งเป็นผู้สืบสันดาน และมีรายได้เป็นเงินเดือนไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเงินงวดผ่อนชำระ

3. หากกู้ร่วมกับบุตรสามารถใช้อายุของบุตร เพื่อให้สามารถกู้ได้นานขึ้นได้หรือไม่    
- สามารถใช้อายุของผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วมที่น้อยกว่า เพื่อให้สามารถกู้ได้ในระยะเวลาการกู้ที่มากขึ้น

4. สามารถกู้เพิ่มเพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ได้หรือไม่    
- ได้

5. ระยะเวลาการกู้ขั้นต่ำกี่ปี    
- ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่กู้เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี