โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าน ธอส. - อสป. (องค์การสะพานปลา)

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าน ธอส. - อสป. (องค์การสะพานปลา)

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่
- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
- เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
- เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
- เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
- เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

กรณีกู้เพิ่ม
- เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
- เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
- เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่และกู้เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

(1) วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 2  = MRR-4.40% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-3.90% ต่อปี 
ปีที่ 4 - ปีที่ 5   = MRR-2.00% ต่อปี 
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.75% ต่อปี
- ยกเว้นกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

(2) กรณีขอกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงาน การก่อสร้างบัญชีซื้ออุปกรณ์ฯ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา  =  MRR    

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้ารายย่อย               = 4.375%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้     = 4.764%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

-

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นเจ้าของแพปลา เจ้าของเรือประมง ชาวประมง หรือผู้ที่ดำเนินการธุรกิจต่อเนื่องประมง

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม(กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน 
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. ประกอบอาชีพประมงสามารถใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่
- ได้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อสำหรับเจ้าของแพปลา เจ้าของเรือประมง ชาวประมง หรือผู้ที่ดำเนินการธุรกิจต่อเนื่องประมง โดยต้องแสดงหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายแพปลา/เรือประมง ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการแพปลา (พ.ป.3) หนังสือรับรองให้จดทะเบียนเรือประมงจากกรมประมง เอกสารการจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน เป็นต้น

2. ปัจจุบันมีผ่อนบ้านอยู่ 1 หลัง ครั้งนี้จะขอกู้ซื้อบ้านอีก 1 หลัง สามารถใช้สินเชื่อตามโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ไม่ได้ การขอกู้ในครั้งนี้ต้องเป็นสัญญาที่ 1 เท่านั้น

3. สามารถกู้เพิ่มเพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารได้หรือไม่     
- ได้

4. การขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ธนาคารจะพิจารณาประวัติการผ่อนชำระย้อนหลังของสถาบันการเงินเดิมหรือไม่    
- พิจารณา โดยผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน

5. หากหลักประกันราคาเกิน 2.5 ล้านบาท สามารถใช้สินเชื่อตามโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ได้ แต่สามารถใช้สิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการนี้เฉพาะกรณีวงเงินที่ขอกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท เท่านั้น