เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ GHB Strategic Synergy

เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ GHB Strategic Synergy

รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563   

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

 • ออมเงิน

รายละเอียดการฝากถอน

 • การฝากและถอนเงินแต่ละครั้งไม่ต่่ากว่า 1,000 บาท เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี
 • เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชีไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 • ฝากเงินได้ทุกสาขา กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียร์ริ่งต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 • ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง หากมีการถอนเงินฝากเกินจากที่ธนาคารก่าหนด จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 0.50% ของจ่านวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท และไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมส่าหรับการโอนหรือการถอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป หรือ การถอน / การโอนเพื่อปิดบัญชี/ การหักช่าระค่าเช่าตู้นิรภัย/ การโอนเงินช่าระหนี้เงินกู้โดยให้นับเป็นจ่านวนครั้งของการถอนเงิน
 • การถอนเงินต่างสาขา
  • ในการถอนไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะและต้องมีสมุดคู่ฝากเสมอ
  • ให้ถอนเป็นเงินสดหรือเงินโอนรวมกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท/วนั/บัญชีกรณีถอนเงินเกินกว่าที่ก่าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ ตั้งแต่หัวหน้างาน/ส่วน หรือ ผู้จัดการสาขาขึ้นไปเป็นผู้ลงนามอนุมัติรับรองรายการ ยกเว้น เคาน์เตอร์การเงิน สาขาย่อย และศูนย์บริการธนาคาร ถอนเงินสดหรือเงินโอนรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท / วัน / บัญชี  กรณีถอนเงินเกินกว่าที่ก่าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานที่ท่าหน้าที่เป็นผู้รักษาเงินประจ่าเคาน์เตอร์การเงิน สาขาย่อย หรือศูนย์บริการ
  • การรถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 • ห้ามใช้เป็นบัญชีคู่โอนทุกประเภท

อัตราดอกเบี้ย

 • ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ" ที่ธนาคารประกาศ บวกเพิ่มร้อยละ 0.25 เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติของธนาคาร
 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง
 • ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน กรณีวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
 • ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชีและปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
 • งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มเติมจากโปรโมชั่น

 

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารและค่าสั่งธนาคารเรื่องการปฏิบัติงานการขอหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
 • เอกสารแสดงการเป็นลูกค้า/นักลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ GHB Strategic Synergy

เอกสาร

 • เอกสารแสดงการเป็น ลูกค้า/นักลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ GHB Strategic Synergy ต้องมีอายุการเป็นลูกค้าของบลจ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีและมีหน่วยลงทุนรวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป