บัญชีเงินฝากประจำ

รับผลตอบแทนที่มากขึ้น เลือกฝากได้ตั้งแต่ 3 - 60 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำ

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 3 เดือน
1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- ขั้นต่ำ 10,000 บาท

2. ฝากครั้งต่อไปจำนวนเงินเท่าไหร่
- ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

3. สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้หรือไม่
- สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้แต่ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

4. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- ไม่สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

5. กรณีครบกำหนดสามารถถอนเงินปิดบัญชีได้เลยหรือไม่
- สามารถปิดบัญชีและถอนเงินได้ทันทีกรณีครบกำหนดและหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจำ 3 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 6 เดือน
1.  เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- ขั้นต่ำ 5,000 บาท

2. ฝากครั้งต่อไปจำนวนเงินเท่าไหร่
- ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

3. สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้หรือไม่
- สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้แต่หากฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกำหนด

4. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- ไม่สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

5. กรณีครบกำหนดสามารถถอนเงินปิดบัญชีได้เลยหรือไม่
- สามารถปิดบัญชีและถอนเงินได้ทันทีกรณีครบกำหนดและหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจำ 6 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 12 เดือน
1.  เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- หากเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดและรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท
- หากเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

2. ฝากครั้งต่อไปจำนวนเงินเท่าไหร่
- หากเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดและรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- หากเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

3.  สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้หรือไม่
3.1 กรณีรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด :
     - สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้แต่หากฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
     - ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกำหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย

3.2  กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน  :
     - สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้แต่หากฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้ว  ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก
     - ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด  ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกำหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือนที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก

4. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- ไม่สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

5. กรณีครบกำหนดสามารถถอนเงินปิดบัญชีได้เลยหรือไม่
- สามารถปิดบัญชีและถอนเงินได้ทันทีกรณีครบกำหนดและหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจำ 12 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 24 เดือน
1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

2. ฝากครั้งต่อไปจำนวนเงินเท่าไหร่
- จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

3. สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้หรือไม่
- สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้แต่หากฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้วธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของ
ผู้ฝาก
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด 24 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด  
ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกำหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือน ที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก

4. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- ไม่สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

5. กรณีครบกำหนดสามารถถอนเงินปิดบัญชีได้เลยหรือไม่
- สามารถปิดบัญชีและถอนเงินได้ทันทีกรณีครบกำหนดและหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจำ 24 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 36 เดือน
1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

2. ฝากครั้งต่อไปจำนวนเงินเท่าไหร่
- จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

3. สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้หรือไม่
- สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้แต่หากฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย 
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด 36 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกำหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือน/ราย 6 เดือน ที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก

4. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- ไม่สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

5. กรณีครบกำหนดสามารถถอนเงินปิดบัญชีได้เลยหรือไม่
- สามารถปิดบัญชีและถอนเงินได้ทันทีกรณีครบกำหนดและหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจำ 36 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 60 เดือน
1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

2. ฝากครั้งต่อไปจำนวนเงินเท่าไหร่
- จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

3. สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้หรือไม่
- สามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้แต่หากฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้วธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด 60 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด 
ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกำหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือน ที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก

4.โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- ไม่สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

5. กรณีครบกำหนดสามารถถอนเงินปิดบัญชีได้เลยหรือไม่
- สามารถปิดบัญชีและถอนเงินได้ทันทีกรณีครบกำหนดและหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจำ 60 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น