Eco-Friendly Loan

Eco-Friendly Loan

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2565 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

แบบที่ 1

 •  ปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 •  ซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 •  ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 •  ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 •  ซื้อที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าซื้อแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 •  ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

แบบที่ 2

 •  ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 •  ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 •  ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่าระหว่างปลูกสร้าง
 •  ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลาการกู้

 • สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 คงที่ 3.25%
วัตถุประสงค์ แบบที่ 1 ปีที่ 2-5 MLR-ไม่เกิน 1.50%  ปีที่ 6 เป็นต้นไป MLR
วัตถุประสงค์ แบบที่ 2 ปีที่ 2 MLR-2.50%  ปีที่ 3-5 MLR -ไม่เกิน 1.50%  ปีที่ 6 เป็นต้นไป MLR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
• สินเชื่อแฟลต     EIR = 4.99%
• สินเชื่อบ้านเช่า     EIR = 4.99%

หมายเหตุ :

 1. MLR ตามประกาศธนาคารฯ
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินหลักประกัน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 2. กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี
 3. อาคารแฟลตประหยัดพลังงานจะต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อย 3 หมวด ใน 4 หมวด โดยในแต่ละหมวด ต้องมีอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ ตาม Check list ของ “โครงการ Eco-Friendly Loan” ได้แก่

          หมวด 1 ผนัง (ผนังก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้นขึ้นไป/ผนังก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้นมีช่องว่างอากาศ/ผนังระบบฉนวนกันความร้อนภายนอก, EIFS/ผนังก่ออิฐ รวมฉาบหนาตั้งแต่ 10 ซม.)
          หมวด 2 หลังคา (กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์/กระเบื้องหลังคาเซรามิค/หลังคา Metal Sheet มี PU/กรณีหลังคา คสล. ต้องมีหลังคาคลุมอีกชั้นหนึ่งหรือฝ้าที่มีฉนวนกันความร้อน)
          หมวด 3 วัสดุก่อสร้าง (กระจกเขียวตัดแสง (Heat Absorbing Glass) หรือกระจกกันความร้อน/สีทาผนังใช้สีอ่อน เช่น สีขาว สีครีม สีเหลืองอ่อน สีเทาอ่อน เป็นต้น)
          หมวด 4 อุปกรณ์ไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศฉลากเบอร์ 5 (ค่า EER ไม่ต่ำกว่า 12.85 หรือค่า SEER ไม่ต่ำกว่า 15)/หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทั้งอาคาร/ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/EV Charger)

เอกสาร

กรณีบุคคลธรรมดา

 •  เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 •  หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 •  โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ) ใบอนุญาตก่อสร้างแบบแปลนอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต)

กรณีนิติบุคคล

นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 •  รายงานการประชุม ระบุวัตถุประสงค์การขอกู้ / กับธอส. / วงเงินขอกู้
 •  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 •  บัตรประชาชนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%
 •  งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 •  ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 •  เอกสารรายได้ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%

เอกสารเพิ่มเติม

กู้ปลูกสร้าง ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้างพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมา
กู้ไถ่ถอน สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน / รายรับ – รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
กู้ซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **