สินเชื่อบ้าน Developer

สินเชื่อบ้าน Developer

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 3 และแบบที่ 4 วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันมากกว่า 2,500,000 บาทขึ้นไป
 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ (ทุกวงเงินกู้)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.50% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี

แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare) (ทุกวงเงินกู้)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.90% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.25% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.50% ต่อปี

แบบที่ 3 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ (วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 1.99% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี

แบบที่ 4 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare) (วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.09% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.25% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.30% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ (ทุกวงเงินกู้)      = 4.46%
แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare) (ทุกวงเงินกู้)  = 4.82%
แบบที่ 3 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ (วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)  = 4.38%
แบบที่ 4 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare) (วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) = 4.74%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developer ที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF / BZP

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **