โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 18 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
 • ซ่อมแซม / ต่อเติม ที่อยู่อาศัยของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท / หน่วย
 • สำหรับซ่อมแซม / ต่อเติม ไม่เกิน 500,000 บาท / หน่วย
 • โดยกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน ดังนี้
  • สำหรับลูกค้ารายย่อย ไม่เกิน 50%
  • ลูกค้าสวัสดิการ (หักเงินเดือน) ไม่เกิน 80%

ระยะเวลาผ่อน

 • นานสูงสุด 30 ปี
 • กรมธนารักษ์พิจารณาออกหนังสือยินยอมให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้โดยระยะเวลาตามสัญญาเช่า ระหว่างกรมธนารักษ์กับผู้เช่า มีกำหนดระยะเวลาเช่าไม่เกิน 30 ปี
 • โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท / หน่วย หรือเพื่อ ซ่อมแซม / ต่อเติม ไม่เกิน 500,000 บาท / หน่วย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1

0% ต่อปี

ปีที่ 2 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3
ปีที่ 4 5.00% ต่อปี
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • ลูกค้าบุคคลทั่วไป
MRR - 0.75%
 • ลูกค้าสวัสดิการ ธอส.
MRR - 1.00%

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

 • ฟรี

ค่าประเมินหลักประกัน

 • วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แห่งละ 1,900 บาท
 • วงเงิน 500,001 - 3,000,000 บาท แห่งละ 2,800 บาท

ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

 • คิดอัตราค่าจ้างเหมา รายละ 1,000 บาท

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 1. ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน (Gross Income)
 3. ประชาชนทั่วไป

โดยให้พิจารณาสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามลำดับก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่บังคับใช้กับผู้ที่ขอร่วมโครงการก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบตามที่เสนอนี้

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุที่จดทะเบียนสัญญาเช่านานปีบนที่ดินราชพัสดุ

การชำระ / ค่างวด

การชำระค่างวด

 • ชำระงวดแรกภายใน 30 วัน (นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร) และชำระงวดต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ช่องทางชำระค่างวด

ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา / จุดให้บริการ

ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

 • ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

  

ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ

 • โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด เสียค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนกำหนด รายละเอียดการชำระ