สินเชื่อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า (วงเงินกู้เกิน 5 ล้านบาท)

สินเชื่อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า (วงเงินกู้เกิน 5 ล้านบาท)
 • ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567
 • ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568

(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

แบบที่ 1

 1. ปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า
 2. ซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า
 3. ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า
 4. ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า
 5. ซื้อที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าซื้อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า
 6. ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 7. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่ดินอาคารแฟลต/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

แบบที่ 2

 1. ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า
 2. ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 3. ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่าระหว่างปลูกสร้าง
 4. ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า พร้อมต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
 5. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่ดินอาคารแฟลต/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินกู้เกิน 5 ล้านบาท
 • อัตราส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าที่ดินและอาคาร : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80
 • อัตราส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าที่ดิน : ไม่เกิน 8 : 1
 • อัตราส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าอาคาร : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100
 • อัตราส่วนวงเงินกู้ต่อเงินทุนส่วนตัว : ไม่เกิน 2 : 1
 • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์  ปี 2567 DCR ไม่น้อยกว่า 1.25
 • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยปกติ (MLR) DCR ไม่น้อยกว่า 1.20 

ระยะเวลาการกู้

 • สูงสุด 30 ปี

หมายเหตุ : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล(14 เมษายน 2567)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา อายุรวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นของทุนจดทะเบียน
 • กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร สิ่งปลูกสร้างต้องตรงกัน

เอกสารประกอบการยื่นกู้

กรณีบุคคลธรรมดา

 • เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ) ใบอนุญาตก่อสร้างและแบบแปลนอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต)

กรณีนิติบุคคล

นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • รายงานการประชุม ระบุวัตถุประสงค์การขอกู้ กับ ธอส. / วงเงินขอกู้
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • บัตรประชาชนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารรายได้ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%

เอกสารเพิ่มเติม

 • กู้ปลูกสร้าง ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้างพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมา
 • กู้ไถ่ถอน สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน / รายรับ – รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
 • กู้ซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร

 

สถานที่ยื่นคำขอกู้เงิน

 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อสาขาในพื้นที่ หรือฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ สำนักงานใหญ่
 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ต่างจังหวัด ติดต่อสาขาภูมิภาค หรือ Center ภูมิภาค สำนักงานใหญ่

คำถามที่พบบ่อย

1. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสินเชื่อประเภทแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า ปี 2567 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อประเภทแฟลตให้เช่าสำหรับผู้ประกอบการ “โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ” ปี 2567    
- ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567 
- ทำนิติกรรมภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน สินเชื่อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า    
กรณีกู้ใหม่ ปี 2567 
- ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินอนุมัติ
- ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน สินเชื่อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์ 7,000 บาท
- ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน สินเชื่อบ้านเช่า/โฮมสเตย์ 5,000 บาท

3. วงเงินกู้สูงสุดของ สินเชื่อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า
- กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าที่ดินและอาคารตามราคาประเมินที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน

4. ระยะเวลากู้สูงสุดของ สินเชื่อแฟลตให้เช่า /อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า
- กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท : ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 30 ปี
- กรณีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท : ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 20 ปี

หมายเหตุ : กรณีบุคคลธรรมดา อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
             :  กรณีนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นของทุนจดทะเบียน

5. หลักประกันตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นกู้ที่ใด    
- ติดต่อสาขาภูมิภาค หรือสำนักงานใหญ่ งานสินเชื่อ Center ภูมิภาค อาคาร 2 ชั้น 2

6. สินเชื่อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า พิจารณาให้กู้อย่างไร    
- พิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากรายได้กิจการ

7. สินเชื่อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/บ้านเช่า พิจารณารายได้อย่างไร    
- พิจารณาจากรายได้ของกิจการ ได้แก่ ค่าเช่าห้องพักรายเดือน และรายได้อื่นในโครงการ เช่น ตู้น้ำหยอดเหรียญ / เครื่องซักผ้า เป็นต้น

8. สอบถามการยื่นขอสินเชื่อแฟลต     
- ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล  กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
กรณีบุคคลธรรมดา
- เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
- หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น

กรณีนิติบุคคล นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้
- รายงานการประชุม ระบุวัตถุประสงค์การขอกู้ กับ ธอส. / วงเงินขอกู้ / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- บัตรประชาชนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%
- งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
- ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- เอกสารรายได้ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%

เอกสารเพิ่มเติม
- โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ) 
- ใบอนุญาตก่อสร้างและแบบแปลนอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต)
- กู้ปลูกสร้าง ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้างพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมา
- กู้ไถ่ถอน สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน / รายรับ – รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
- กู้ซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

9. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์/ บ้านเช่า    
- อัตราดอกเบี้ยตามผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศธนาคาร

10. สินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ / ที่พักนักเดินทาง ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติอย่างไร        
- สินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลที่ประสงค์ยื่นกู้เงินเพื่อปลูกสร้าง Homestay/ Home Lodge, ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร Homestay/Home Lodge, ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย, ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคาร Homestay/Home Lodge 
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท 
- ยื่นกู้ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 
  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว
        
หมายเหตุ : โฮมสเตย์ (Homestay) และ ที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) หมายถึง การนำพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องแบ่งให้เช่า หรือให้เช่าพักเป็นหลังๆ ในบริเวณที่ดินที่พักอาศัย โดยมีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

11. โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building) สำหรับผู้ประกอบการแฟลตให้เช่า / อพาร์ทเม้นท์ มีวัตถุประสงค์การกู้ใดบ้าง    
- เพื่อปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า / อพาร์ทเม้นท์ 
- เพื่อต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซมแฟลตให้เช่า / อพาร์ทเม้นท์