สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์/ บ้านเช่า

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์/ บ้านเช่า

ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

แบบที่ 1

 • ปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าซื้อแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

แบบที่ 2

 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่าระหว่างปลูกสร้าง
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 1. วงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 2. วงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

ระยะเวลาการกู้

 • สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ปีที่ 1 คงที่ 3.75%
วัตถุประสงค์ แบบที่ 1 ปีที่ 2-5 MLR-ไม่เกิน 1.00% ปีที่ 6 เป็นต้นไป MLR
วัตถุประสงค์ แบบที่ 2 ปีที่ 2 MLR-2.00% ปีที่ 3-5 MLR -ไม่เกิน 1.00% ปีที่ 6 เป็นต้นไป MLR

กรณีวงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้าน
ปีที่ 1 คงที่ 4.00%
ปีที่ 2 MLR - 1.75% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

 กรณีวงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
-  สินเชื่อแฟลต     EIR = 5.41%
-  สินเชื่อบ้านเช่า     EIR = 5.41%

กรณีวงเงินกู้ขั้นต่ำ 5 ล้านบาท
• สินเชื่อแฟลต / สินเชื่อบ้านเช่า
-  วัตถุประสงค์ปลูกสร้าง / ซื้อ / ต่อเติม / ปรับปรุง / ซื้ออุปกรณ์ฯ / กู้เพิ่ม  EIR = 5.24%
-  วัตถุประสงค์ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคาร              EIR = 5.15%
-  โครงการที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ปี 2565  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 20,000,000 บาท EIR = 4.33%

กรณีฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2565
• สินเชื่อแฟลต / สินเชื่อบ้านเช่า     EIR = 4.95%

หมายเหตุ :

 1. MLR ตามประกาศธนาคารฯ
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐาน ดังนี้

กรณีวงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
คำนวณจากสมมติฐาน วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

กรณีวงเงินกู้ขั้นต่ำ 5 ล้านบาท
 -  วัตถุประสงค์ปลูกสร้าง / ซื้อ / ต่อเติม / ปรับปรุง / ซื้ออุปกรณ์ฯ / กู้เพิ่ม / ไถ่ถอนจำนองที่ดิน
และอาคาร คำนวณจากสมมติฐาน วงเงินกู้ 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
  -  โครงการที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ปี 2565  คำนวณจากสมมติฐาน วงเงินกู้ 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

กรณีฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2565  คำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินหลักประกัน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 2. กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี
 3. ให้กู้สูงสุด 80% ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน

เอกสารประกอบการยื่นกู้

กรณีบุคคลธรรมด

 • เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ) ใบอนุญาตก่อสร้างแบบแปลนอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต)

กรณีนิติบุคคล

นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • รายงานการประชุม ระบุวัตถุประสงค์การขอกู้ / กับธอส. / วงเงินขอกู้
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • บัตรประชาชนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารรายได้ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%

เอกสารเพิ่มเติม

กู้ปลูกสร้าง ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้างพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมา
กู้ไถ่ถอน สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน / รายรับ – รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
กู้ซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **