สินเชื่อบ้าน ALL HOME

สินเชื่อบ้าน ALL HOME

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 2. เพื่อชำระสินเชื่อประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
- นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

(1) แบบที่ 1

1.1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 3.25 % ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR - 2.65 % ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR - 2.25 % ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.00 % ต่อปี

1.2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 3.35 % ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR - 2.55 % ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR - 2.15 % ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา =  MRR - 0.50 % ต่อปี

(2) แบบที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ประสงค์รับ LTV 100% โดยต้องกู้ซื้อที่อยู่อาศัยมูลค่าหลักประกัน
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเป็นสัญญา 1 เท่านั้น

2.1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.95 % ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR - 2.20 % ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR - 2.00 % ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.00 % ต่อปี

2.2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 3.05 % ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR - 2.10 % ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR - 1.90 % ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา =  MRR - 0.50 % ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

1.เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
2. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **