โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นดอกเบี้ยก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้ว)

หากท่านต้องการขอคำปรึกษาหรือขอดำเนินเรื่องการยื่นขอสินเชื่อ โปรดคลิกที่นี่

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อชำระสินเชื่อประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคารับเป็นหลักประกัน
 • กรณีเกินร้อยละ 85 แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคารับเป็นหลักประกัน กำหนดเงื่อนไขให้ซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาจำนำเป็นหลักประกันหนี้จำนวนไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระจำนวน 3 งวด และการไถ่ถอนจำนำสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้กู้ผ่อนชำระเงินกู้ครบ 3 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ทั้งนี้ วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันกรณีอื่นๆ และวงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีผู้กู้อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินประกันสังคมตลอดชีพจากรัฐบาลต่างประเทศ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 80 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR - 3.35% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR - 2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 0.50% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ
 • เป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ

การชำระ / ค่างวด

การชำระค่างวด

 • ให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ที่ต่างประเทศ ผ่านช่องทางที่ธนาคารเปิดให้บริการร่วมกับ บริษัท ซันเกทเวย์ จำกัด