เงินฝาก “Life Begins with GHB”

เงินฝาก “Life Begins with GHB”

รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30 ธันวาคม 2564   

หมายเหตุ : ปัจจุบันมี 14 สภา ที่สามารถใช้เงินฝากในโครงการ Life begins with GHB  ได้ ประกอบด้วย

 1.     สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 2.     สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 3.     ทันตแพทยสภา
 4.     สภากายภาพบำบัด
 5.     สภาเทคนิคการแพทย์
 6.     สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7.     สภาสถาปนิก
 8.     สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
 9.     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 10.     สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 11.     สมาคมเภสัชกรรมชุม (ประเทศไทย)
 12.     สัตวแพทยสภา
 13.     สภาวิศวกร  
 14.     แพทยสภา

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

ออมเงินสำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น

ในปัจจุบันมีจำนวน 12 สภา/สมาคมวิชาชีพ ที่ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับ ธอส.เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

 1. สภาวิชาชีพบัญชี
 2. สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 3. ทันตแพทยสภา
 4. สภากายภาพบาบัด
 5. สภาเทคนิคการแพทย์
 6. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. สภาสถาปนิก
 8. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
 9. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 10. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 11. สมาคมเภสัชกรรมชุม (ประเทศไทย)
 12. สัตวแพทยสภา

รายละเอียดการฝากถอน

 • การฝากและถอนเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี
 • ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง หากมีการถอนเงินฝากเกินจากที่ธนาคารกำหนด จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 0.50% ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท แลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนหรือการถอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป หรือการถอน / การโอนเพื่อปิดบัญชี / การหักชำระค่าเช่าตู้นิรภัย / การโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ โดยให้นับเป็นจำนวนครั้งของการถอนเงิน

อัตราดอกเบี้ย

 • ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ" ที่ธนาคารประกาศ บวกเพิ่มร้อยละ 0.25 เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติของธนาคาร
 • ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน กรณีวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น

การเปิดบัญชี

 • เป็นการรับฝากเงินจากบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9) สำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 • ห้ามใช้เป็นบัญชีคู่โอนทุกประเภท