ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การรายงานข้อมูลอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อโครงการ P2P และอัตราส่วนหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารสำหรับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อของโครงการ P2P ในผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส.