ผลการออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2564

ชื่อพันธบัตร

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ThaiBMA Symbol GHB25DA
วงเงิน (บาท) 4,000,000,000
อายุ 4 ปี
ประเภทการเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
การค้ำประกัน กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย
วันที่ออกพันธบัตร 16 ธันวาคม 2564
วันที่ครบกำหนด 16 ธันวาคม 2568
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 1,000.00
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) 1.58
ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) 40,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) 0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มี
ผู้จัดการจัดจำหน่าย ธนาคารออมสิน
นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)