อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 – ปีที่ 5 = 1.99% ต่อปี
ปีที่ 6 – ปีที่ 8 = MRR – 2.00% ต่อปี
ปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.50% ต่อปี