• มีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ
  • ต้องมีหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อนำแสดงในวันที่มายื่นกู้กับธนาคาร
  • ต้องมีรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนแสดงในวันที่มายื่นกู้กับธนาคาร โดยสามารถขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Application  “GHB ALL GEN”
  • วงเงินกู้ภายใต้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • ผู้กู้ที่เป็นผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ต้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน