วัตถุประสงค์การขอกู้ มี 2 วัตถุประสงค์ เท่านั้น
1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
2. เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การกู้ในบัญชีเดิม ต้องเป็นวัตถุประสงค์การกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(4) เพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย

– เงินต้นคงเหลือรวมทุกบัญชี ไม่เกิน 2 ล้านบาท
– กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน (สามารถผ่อนชำระคร่อมงวดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
– กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร ใช้สิทธิตามโครงการนี้ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเดิมได้ ไม่พิจารณาประวัติการผ่อนชำระ ณ วันยื่นกู้จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีสถานะเป็น NPL